• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانپیشنهاد

ویدیوهای صفحه به صفحه کلیک کنید
نمونه سوالات فصل به فصل 

تقارن محوری

شکل های زیر چند محور تقارن دارند؟ آنها را رسم کنید

انواع چهار ضلعی

مربع

مشاهده پاسخ کلیک کنید

مستطیل

مشاهده پاسخ کلیک کنید

لوزی

مشاهده پاسخ کلیک کنید

متوازی الاضلاع

مشاهده پاسخ کلیک کنید

ذوزنقه

مشاهده پاسخ کلیک کنید

ذوزنقه قائم الزاویه

مشاهده پاسخ کلیک کنید

ذوزنقه متساوی الساقین

مشاهده پاسخ کلیک کنید

کایت یا بادبادک

مشاهده پاسخ کلیک کنید

چهار ضلعی مختلف الاضلاع

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

شکلهای خاص و مهم

دایره

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

نیم دایره

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

ربع دایره

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

 

بیضی

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

انواع مثلث

مختلف الاضلاع

.  مشاهده پاسخ کلیک کنید   

 

متساوی الساقین

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

متساوی الاضلاع

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

 

قایم الزاویه

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

قایم الزاویه متساوی الساقین

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

کد امنیتی رفرش

کانال تلگرام ریاضی 1000

کانال ریاضی 1000