• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانپیشنهاد

ویدیوهای صفحه به صفحه کلیک کنید
نمونه سوالات فصل به فصل 

تبدیل کسر به درصد ساده تا پیشرفته

دانلود کاربرگ تبدیل کسر به درصد ساده تا پیشرفته

مشاهده پاسخ

 

پیشنهادات ما:👇
 

کاربرگهای تقارن و مختصات

تقارن محوری شکلهای مهم  
دانلود کاربرگ

تقارن چرخشی شکلهای منتظم مهم
دانلود کاربرگ


دانلود کاربرگ مختصات

مشاهده پاسخ

تشخیص مرکز تقارن با خط کش: برای اینکه مشخص شود یک نقطه، مرکز تقارن شکل است یا نه، از هر نقطه روی  محیط شکل به نقطه ی داده شده وصل کنیم و به همان

اندازه ادامه دهیم. اگر نقطه ی حاصل روی محیط شکل قرار گرفت، نقطه ی داده شده مرکز تقارن می باشد در غیر این صورت مرکز تقارن نیست.


دانلود کاربرگ مهارت تشخیص مرکز تقارن با استفاده از خط‌کش

دانلود کاربرگ کلیک کنید

برای دیدن ویدیوی کاربرگ تکنیک تشخیص مرکز تقارن با استفاده از خط‌کش

 تماشای ویدیوی پاسخ کلیک کنید

مثلث مختلف الاضلاع

مثلث متساوی الساقین

مثلث قائم الزاویه

مثلث متساوی الاضلاع

 دانلود کاربرگ تقارن مرکزی مثلث

بعدار حل کردن سوالات ویدیو پاسخ رو ببینید

مشاهده ویدیوی پاسخ(کلیک کنید)

پیشنهادات ما:👇
 
 

تقارن مرکزی چیست؟

تماشای ویدیو


آیا مثلث تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو


آیا مستطیل تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو

آیا متوازی الاضلاع تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو


آیا ذوزنقه تقارن مرکزی دارد؟

تماشای ویدیو

 


کلیک کنید:

کاربرگ دوران ریاضی ششم


 

  دانلود پاسخنامه (رایگان)کلیک کنید

 


برای دانلود رایگان کاربرگ تکمیل شکل متقارن ریاضی ششم کلیک کنید:

کاربرگ تکمیل شکل متقارن

برای دانلود رایگان کاربرگ تقارنهای محوری ریاضی ششم کلیک کنید:

کاربرگ تقارنهای محوری

 


 برای دانلود رایگان کاربرگ تقارن در زندگی واقعی ریاضی ششم روی تصویر کلیک کنید:

 

کاربرگ تقارن در زندگی واقعی

 

 

تقارن چرخشی چند ضلعی های منتظم

آیا سه ضلعی منتظم یا همان متساوی الاضلاع تقارن چرخشی دارد؟ چند درجه باید بچرخانیم؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا چهار ضلعی منتظم یا همان مربع تقارن چرخشی دارد؟ چند درجه باید بچرخانیم؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا پنج ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟


آیا پنج ضلعی منتظم تقارن
مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا شش ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

آیا شش ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا هشت ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

آیا هشت ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

آیا نه ضلعی منتظم تقارن چرخشی دارد؟

چند درجه باید شکل را بچرخانیم تا روی خودش قرار بگیرد؟

آیا نه ضلعی منتظم تقارن مرکزی دارد؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

در حالت کلی کدام یک از چند ضلعیهای منتظم تقارن چرخشی

با درجه چرخش طبیعی دارند؟

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

 کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کاربرگ مختصات

دانلود کاربرگ مختصات

مشاهده پاسخ

تقارن محوری

شکل های زیر چند محور تقارن دارند؟ آنها را رسم کنید

انواع چهار ضلعی

مربع

مشاهده پاسخ کلیک کنید

مستطیل

مشاهده پاسخ کلیک کنید

لوزی

مشاهده پاسخ کلیک کنید

متوازی الاضلاع

مشاهده پاسخ کلیک کنید

ذوزنقه

مشاهده پاسخ کلیک کنید

ذوزنقه قائم الزاویه

مشاهده پاسخ کلیک کنید

ذوزنقه متساوی الساقین

مشاهده پاسخ کلیک کنید

کایت یا بادبادک

مشاهده پاسخ کلیک کنید

چهار ضلعی مختلف الاضلاع

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

شکلهای خاص و مهم

دایره

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

نیم دایره

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

ربع دایره

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

 

بیضی

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

انواع مثلث

مختلف الاضلاع

.  مشاهده پاسخ کلیک کنید   

 

متساوی الساقین

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

متساوی الاضلاع

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

 

قایم الزاویه

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

قایم الزاویه متساوی الساقین

مشاهده پاسخ کلیک کنید

 

کانال تلگرام ریاضی 1000

کانال ریاضی 1000